top of page

Privacy en AVG

Persoonsgegevens die wij verwerken (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Praktijk Poorthuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onder andere:

 • Initialen, achternaam en roepnaam.

 • Geslacht.

 • Geboortedatum.

 • Adresgegevens.

 • Telefoonnummer.

 • Emailadres.


Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 

Zorgzaam - Deskundig -  Betrokken - Ervaren - Aandacht

Uitleg AVG
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
De volgende gegevens worden in uw medisch dossier door ons vastgelegd:

 • Uw zorgvraag en hoofdklacht.

 • Diagnostische gegevens.

 • Behandelgegevens.


Gegevens van personen jonger dan 21 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 21 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 21 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op en wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut bij Praktijk Poorthuis een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, indien nodig en na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens:

 • Het opstellen van een medisch dossier waarop de behandelingen zijn gebaseerd.

 • Opstellen van de factuur voor uw zorgverzekering. Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling(en), de prestatiecode en de omschrijving ‘behandeling acupunctuur’.

 • Contact met u onderhouden m.b.t. de behandeling en/of facturatie.


Het doel van het verwerken van medische gegevens:
• Voor het kunnen uitvoeren van een bij u passende behandeling.

Gebruik van persoons- en dossiergegevens
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Informeren van andere zorgverleners (alléén met uw expliciete toestemming), bijv. als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing;

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van uw therapeut;

 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

 • Voor de financiële administratie: de factuur bevat uw NAW-gegevens en geboortedatum zodat u de factuur bij de zorgverzekeraar kunt indienen;

 • Uw emailadres wordt gebruikt voor het versturen van facturen, het maken van afspraken en het stellen van vragen in het kader van uw behandeling.


Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Toegang tot uw dossier
Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Toegang tot dossier van minderjarige
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt/cliënt. Wilsbekwame patiënten/cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Poorthuis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Poorthuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen Praktijk Poorthuis. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,

bottom of page